Prihláseniefingerprint

Ochrana osobných údajov

Informácia o ochrane osobných údajov.

I.

Vaša návšteva našich stránok aj Váš záujem nás veľmi tešia. Ochranu Vašich osobných údajov berieme vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme na zreteľ.

Po prečítaní týchto zásad zistíte:

 • na základe akého právneho dôvodu sú Vaše osobné údaje spracúvané;
 • po akú dlhú dobu sú osobné údaje spracúvané;
 • či sú osobné údaje poskytované tretiemu subjektu;
 • aké sú Vaše práva vo vzťahu k správcovi osobných údajov.

Správcom osobných údajov je spoločnosť EDUCOMe, s.r.o. , IČO: 46 564 918 , sídlo Planet 3, 82102 Bratislava (ďalej len „EDUCOMe“). EDUCOMe spracúva osobné údaje fyzických osôb („subjektov údajov“) v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým zákonom (č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov „ZOOÚ“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

II.

Osobné údaje, ktoré nám oznamujete v rámci využívania služieb poskytovaných alebo ponúkaných našou spoločnosťou, alebo ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok , spracúvame v súlade s právnymi predpismi. Takto získané osobné údaje budú našou spoločnosťou ako správcom osobných údajov použité len na účely a za podmienok stanovených v tejto informácii.

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, keď nám ich poskytnete dobrovoľne a z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie k odberu služieb alebo k účasti v súťaži, diskusných fórach, anketách, vypísaní cien alebo za účelom realizácie zmluvy apod.

Vaše osobné údaje budú použité na informovanie o nových produktoch, službách, špeciálnych ponukách a na optimalizáciu našich služieb pre Vás, prípadne na zasielanie obchodných oznamov, ako je uvedené ďalej, a to vždy len na účel, pre ktorý boli zhromaždené a v nevyhnutnom rozsahu.

Zasielanie obchodných oznámení

Vami poskytnutú e-mailovú adresu je správca osobných údajov oprávnený využiť na zasielanie obchodných oznámení, obsahujúcich informácie o novinkách, usporadúvaných akciách, súťažiach alebo o ponuke výrobkov a služieb správcu osobných údajov. V prípade, že si neprajete ďalšie zasielanie elektronických obchodných oznámení, môžete sa z odberu kedykoľvek bezplatne odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte strany každého e-mailu obsahujúceho obchodné oznámenie.

Bezpečnosť

Správca osobných údajov prijíma a dodržiava technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránil Vaše osobné údaje proti ich úniku, strate, zničeniu a proti neoprávnenému zásahu nepovolaných osôb. Spracúvanie Vašich osobných údajov a prístup k nim bude zaistený len k tomu poverenými osobami, ktoré sú zaviazané k povinnosti mlčanlivosti a k dodržiavaniu právnych predpisov

Cookies

Správca osobných údajov používa cookies na to, aby mohol sledovať preferencie návštevníkov a aby mohol podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery používateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať okrem iného na zisťovanie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo svojom internetovom prehliadači. Bližšie informácie o podmienkach používania cookies našej spoločnosti nájdete v Prehlásení k súborom cookies, ktoré je dostupné na tejto adrese: https://detiamy.sk/vyuzivanie-cookies.

Spracúvanie osobných údajov tretími stranami

Webové stránky našej spoločnosti môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných spoločností. Je našou povinnosťou Vás upozorniť na to, že ak kliknete na odkaz na akékoľvek takéto stránky, môže sa riadiť ochrana osobných údajov na týchto stránkach vlastnými zásadami pre ochranu osobných údajov, a správca osobných údajov nemôže byť zodpovedný za súlad podmienok ochrany osobných údajov tretích strán, teda prevádzkovateľov týchto iných webových stránok, s právnymi predpismi. Pri návšteve webových stránok tretích strán a pred poskytnutím Vašich osobných údajov na webových stránkach tretích strán si prosím skontrolujte ich zásady ochrany osobných údajov.

III.

Právny dôvod spracúvania osobných údajov

Správca osobných údajov spracúva osobné údaje na základe nasledujúcich dôvodov:

 • súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR;
 • plnenie zmluvy medzi správcom a subjektom údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
 • plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (predovšetkým účtovné, daňové a archivačné);
 • ochrana oprávnených záujmov správcu či tretej strany podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (predovšetkým za účelom marketingových aktivít, vymáhania oprávnených nárokov správcu, ochrana majetku správcu, spracovania cookies).

Informácie podľa článku 13 GDPR: Informácie poskytované v prípade, že osobné údaje sú získavané od subjektu údajov

 • subjekt údajov má právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom,
 • subjekt údajov má právo požadovať opravu alebo výmaz osobných údajov, poprípade obmedzenie spracúvania, a vzniesť námietku proti spracúvaniu a taktiež aj právo na prenositeľnosť údajov, subjekt údajov má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,
 • v prípade, že je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase subjektu údajov so spracúvaním, je tento súhlas kedykoľvek odvolateľný,
 • osobné údaje sú spracúvané len po dobu nutnú k účelu spracúvania. V prípade, že sú osobné údaje získavané na základe zmluvného vzťahu medzi subjektom údajov a správcom, sú osobné údaje uchovávané po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvy. Po uplynutí maximálnej doby spracúvania môžu byť osobné údaje uchovávané len pre účely štátnej štatistickej služby, pre účely vedecké, pre účely archívnictva alebo po dobu požadovanú právnymi predpismi,
 • osobné údaje nie sú prenášané do tretej krajiny,
 • správna nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

Informácie podľa článku 15 GDPR: Právo na prístup k osobným údajom

Subjekt údajov má právo získať potvrdenie, či jeho osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané, a ak je tomu tak, má právo získať prístup k osobným údajom a k ďalším informáciám.

Subjekt údajov má právo na poskytnutie kópie osobných údajov spracúvaných správcom. Za ďalšie kópie môže správca účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.<

Informácie podľa článku 16 GDPR: Právo na opravu

Subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

Informácie podľa článku 17 GDPR: Právo na výmaz

Subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ak je na to poskytnutý dôvod. To sa neuplatní, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné predovšetkým za účelom splnenia právnej povinnosti a pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Informácie podľa článku 18 GDPR: Právo na obmedzenie spracúvania

Subjekt údajov má právo na to, aby správca za určitých situácií obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov.

Informácie podľa článku 19 GDPR: Oznamovacia povinnosť

Správca oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie.

Informácie podľa článku 21 GDPR: Právo vzniesť námietku

Z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie má subjekt údajov právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov.

Informácie podľa článku 34 GDPR: Oznamovanie prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov

Ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody subjektu údajov, má správca povinnosť toto porušenie bez zbytočného odkladu subjektu údajov oznámiť.

EDUCOMe, s.r.o.

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.